Speech Contest : Talk To Town

Speech Contest : Talk To Town

Speech Contest : Talk To Town “พูดจนได้ 100,000”

เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล 4.0 ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมักมีเทคโนโลยีต่างๆก้าวเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้หลายๆองค์กรต้องเริ่มปรับตัว และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความสามารถที่จะทัดเทียม และก้าวทันโลกในปัจจุบันมากขึ้น 

ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากร การสื่อสารจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่นำไปสู่การรับรู้และเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ตรงกัน และสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับองค์กร จึงได้จัดแคมเปญ Speech Contest ภายใต้ชื่อหัวข้อ “Talk To Town : พูดจนได้” โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงถึง 150,000 บาท และผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกยังได้รับให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯเพื่อประชาสัมพันธ์ บนเวทีสาธารณะ รวมถึงงานกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อ.กฤษณ์ โอฬารวรวุฒิ (Aj.Kris)  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทักษะการสื่อสาร มาเป็นวิทยากร เพื่อให้คำแนะนำ และเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

บุคลากรบ.เมตริกฯ ที่เข้าร่วมแข่งขัน

ผู้แข่งขันที่ได้รับคัดเลือก

ภาพบรรยากาศในงานวันประกาศผลรางวัล