โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ (FIDIC Future Leader) รุ่นที่ 7

โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ (FIDIC Future Leader) รุ่นที่ 7

บริษัท เมตริกฯ เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำ มีความรู้และความสามารถรอบด้าน นอกเหนือจากในสาขาอาชีพของตนเอง บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา

โครงการนี้มีระยะเวลาในการเรียนประมาณ 6 เดือน รวมถึงมีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งเป็นการสร้างเสริมทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมวงการได้เป็นอย่างดี

ประมวลภาพ > https://www.youtube.com/watch?v=pUpfPWLLa8c

จัดโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ > http://www.ceat.or.th/