สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินโครงการ จุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินโครงการ จุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2558

คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินโครงการจุฬาฯ-ชนบท เมื่อเดือนสิงหาคม 2558

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ  โดยเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่โครงการกำหนดไว้)