พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สนับสนุนการดำเนินโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2561

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สนับสนุนการดำเนินโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด รับของที่ระลึกจาก ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สนับสนุนการดำเนินโครงการจุฬาฯ-ชนบท

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ  โดยเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่โครงการกำหนดไว้)