เป้าหมาย

Home / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ :

บรรจงสร้างอนาคตบนความเชื่อมั่นและไว้ใจ

พันธกิจ :

เมตริกฯ มุ่งมั่นส่งมอบบริการ
ด้านวิศวกรรรมและสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมคุณภาพ
ภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนด
ด้วยจิตสำนึกความปลอดภัยและความยั่งยืน
ที่ส่งเสริมด้วยนวัตกรรม

คำมั่นสัญญา

Q   : ส่งมอบคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ

T   : บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

C   : บริหารงบประมาณให้คุ้มค่าสูงสุด

S   : มีจิตสำนึกความปลอดภัย

S   : คำนึงถึงความยั่งยืน

I    : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

P   : สร้างความไว้วางใจสูงสุด

อุดมการณ์เมตริกฯ 5 ประการ

เมตริกฯ เชื่อว่าการจะเป็นพันธมิตรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจสูงสุดนั้น จะต้องตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า ภายใต้การปฏิบัติตามอุดมการณ์เมตริกฯ 5 ประการ คือ

ให้บริการแบบครบวงจร

มตริกฯ ให้บริการงานที่ปรึกษาระดับพรีเมี่ยมแบบครบวงจรสำหรับโครงการก่อสร้าง ทั้งงานวิศวกรรมแขนงต่างๆ และงานสถาปัตยกรรมในบริษัทเดียวกัน ภายใต้ระบบบริหารงานและฐานข้อมูลร่วมเดียวกัน ขจัดปัญหาและลดความผิดพลาดที่มักเกิดจากการประสานงานข้ามองค์กร ดังนั้น เมตริกฯ จึงสามารถขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จแบบองค์รวมได้รอบด้าน ในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การดำเนินโครงการ จนถึงส่งมอบโครงการ

พันธมิตรที่ยั่งยืน

เมตริกฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าดั่งเพื่อนแท้ที่จะดูแลกันตลอดไป เป็นพันธมิตรที่เชื่อใจกัน เชิดชูและแบ่งปันคุณค่าแห่งความสำเร็จร่วมกัน หลากหลายโครงการที่ยังคงทรงคุณค่าผ่านกาลเวลานับหลายสิบปี คือบทพิสูจน์สัมพันธภาพอันยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการมุ่งมั่นดูแลและส่งมอบบริการอย่างสม่ำเสมอ

โซลูชั่นที่ออกแบบมาเฉพาะกรณี เพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด

เมตริกฯ ตระหนักในความแตกต่างของผู้คน ความคิดและความต้องการ จึงให้ความสำคัญในการเสาะแสวงค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในแต่ละกรณีให้พบ เพื่อออกแบบโซลูชั่นที่ตอบได้ตรงโจทย์ที่สุด ทั้งด้านคุณภาพ และผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนสูงสุด

ตระหนักในคุณค่าของความไว้วางใจ และความโปร่งใส

“ความไว้วางใจนั้นใช้เวลาสร้างนานนับปี แต่อาจถูกทำลายลงได้ในชั่ววินาที” ความเชื่อนี้ได้ถูกปลูกฝังถ่ายทอดผ่าน METRIC DNA ที่เมตริกฯ ทุกคนยึดมั่นเสมอมา ในการเคร่งครัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และความโปร่งใส นับครึ่งศตวรรษที่เมตริกฯ เพียรปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนกลางระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมาคู่สัญญา พิจารณาตรวจสอบ หรือวินิจฉัยกรณีต่างๆบนความสัตย์จริง ปราศจากอคติ และยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรมโดยไม่ย่อหย่อน จึงนำมาซึ่งชื่อเสียงและความเชื่อถือที่เมตริกฯ ภาคภูมิใจและให้ความสำคัญเสมอมา METRIC DNA, we strictly adhere to corporate transparency and professional ethics. For nearly half a century, METRIC has been devoted to being a middleperson who gives judgement that is truthful, unprejudiced and well-justified to both the builder and the customer. The uncompromising obligation of METRIC is the foundation of our reputation which we highly value.

ส่งมอบความชัดเจน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง

เมตริกฯ เชื่อในหลักการว่า ลูกค้าคือผู้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สำคัญได้ดีที่สุดในแต่ละโครงการ เพราะมีมุมมองด้านธุรกิจที่เชี่ยวชาญ หากแต่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลการดำเนินโครงการด้านอื่นที่สำคัญอย่างเพียงพอและรอบด้าน จนเข้าใจโจทย์อย่างชัดเจนเพื่อทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เราจึงตระหนักในการทำหน้าที่ให้ความชัดเจนแก่ลูกค้าด้วยการใส่ใจให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ คำแนะนำที่ปราศจากอคติ และการสื่อสารใกล้ชิดให้ลูกค้าได้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจภายใต้กรอบของเวลา งบประมาณ และคุณภาพของโครงการนั้นๆ

thThai