ใบสมัครงาน

Home / ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

การรับรอง และให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากพบหรือปรากฎเป็นความเท็จ ภายหลังกระบวนการจ้างงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาจ้างงาน โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายใดใดทั้งสิ้น

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้างต้นสำหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (Thailand’s Personal Data Protection Act – PDPA) หรือกฎหมาย/ ระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครงาน
ความช่วยเหลือ
  1. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดจากใบสมัคร/ประวัติผู้สมัคร
  2. สัมภาษณ์งานรอบที่ 1
  3. สัมภาษณ์งานรอบที่ 2 (ถ้ามี)
  4. แจ้งผลการสัมภาษณ์
  5. ตรวจสุขภาพ ตรวจประวัติอาชญากรรม เซ็นสัญญาจ้าง
  6. เริ่มงาน

3-4 สัปดาห์ สำหรับขั้นตอนการคัดเลือกพนักงาน

บริษัทฯ มองหาคนที่มีความฝัน ความหลงใหลในวิชาชีพ (Passion) รวมไปถึงมีความพร้อมที่จะมาเรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

ถ้าหากผู้สมัครมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ผู้สมัครสามารถสมัครงานได้หลายตำแหน่ง

เรามีแผนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สำหรับพนักงาน โดยในทุกวันก่อนเริ่มงานจะมีการสำรวจสุขภาพทั่วไป (วัดไข้, ประเมินอาการเบื้องต้น) ของพนักงาน และสำหรับบุคคลภายนอกที่จะมาติดต่อบริษัทฯ ต้องกรอกรายละเอียด “แบบสอบถามประวัติผู้มาติดต่อ“ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าติดต่อบริษัทฯ

thThai